Rimski-Korsakov: Scheherazade - Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. ...